Algemene voorwaarden van Data Inside B.V.

Zuiderzeelaan 35, 8017 JV Zwolle
Postbus 1220, 8001 BE Zwolle
Hierna ook te noemen: Data Inside

 Artikel 1 Definities 

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Data Inside: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker. Diegene die door ondertekening of acceptatie via e mail of op andere wijze de gelding van de offerte en de algemene voorwaarden heeft aanvaard. 
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. 

 

Artikel 2 Algemeen 

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen Data Inside en een opdrachtgever. En zijn van toepassing op alle daarmee samenhangende handelingen, zowel in de voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Data Inside, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de door ons uitgebrachte offertes en/of door ons gesloten overeenkomsten(en) en zijn nimmer verbindend.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Data Inside en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel ende strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 
 2. Data Inside is slechts aan de offertes gebonden door onze schriftelijke bevestiging van de opdracht. De opdrachtbevestiging geschiedt eventueel via E Mail.
 3. Lopende offertes kunnen te allen tijde herroepen of ingetrokken worden zonder daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever gebonden of aansprakelijk te zijn.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Data Inside daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Data Inside anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Data Inside niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Eventueel later gemaakte afspraken en/of toezeggingen door of namens Data Inside zijn pas bindend zodra en indien deze schriftelijk zijn bevestigd door de daartoe bevoegde personen binnen Data Inside.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Data Inside zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Data Inside zal nimmer het beoogde resultaat van een campagne kunnen garanderen.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Data Inside het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Data Inside aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Data Inside worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Data Inside zijn verstrekt, heeft Data Inside het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Data Inside is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Data Inside is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Data Inside kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Data Inside zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Data Inside de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Data Inside daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn 

 1. De overeenkomst tussen Data Inside en een opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van het desbetreffende project, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Overschrijding van de doorlooptijd, door welke oorzaak dan ook, zal de opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de betrokken overeenkomst of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, noch recht geven tot het door of met behulp van derden verrichten van werkzaamheden ten uitvoering van de betrokken overeenkomst.
 3. Indien Data Inside bij de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van gegevens en/of informatie van de opdrachtgever, wordt de (uitvoerings)termijn verlengd met een periode die gelijk is aan de termijn gedurende welke opdrachtgever in gebreke is gebleven, plus twee weken.

 

Artikel 7 Honorarium 

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren danwel, naar keuze van Data Inside, het werkelijke aantal verrichte handelingen. In het eerstgenoemde geval wordt het honorarium berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Data Inside, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. In het tweede geval wordt het honorarium berekend tegen de gebruikelijke tarieven per handeling, in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een afwijkend tarief per handeling is overeengekomen.
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Het verschuldigde honorarium zal in beginsel maandelijks of na afronding van het project in rekening worden gebracht, naar gelang de vordering van de werkzaamheden. Data Inside behoudt zich te allen tijde het recht voor om kortere of langere periodes voor facturering te hanteren.
 5. Data Inside is te allen tijde gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van haar lasten zijn gestegen.  
 1. Bovendien mag Data Inside het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Data Inside, dat in redelijkheid niet van Data Inside mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Data Inside zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Data Inside zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 8 Betaling 

 1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Data Inside aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger ligt in welk geval de wettelijke rent geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Data Inside op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Data Inside heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Data Inside kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Data Inside kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Opdrachtgever komt geen recht op aftrek of verrekening toe.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door Data Inside geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen, ontwerpen, views, dashboard formules en samenstelling, enz., blijven intellectueel eigendom van Data Inside. 
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Data Inside zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 10 Overname Personeel 

 1. Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Data Inside gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één [1] jaar na de beëindiging ervan geen arbeidsrelatie aangaan met medewerkers van Data Inside die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt opdrachtgever tegenover Data Inside een direct opeisbare boete van € 100.000,- zulks onverminderd de verplichting tot het vergoeden van de daadwerkelijk geleden schade voor zover deze de verbeurde boete overtreft. 
 2. Indien het in lid 1 opgenomen verbod om welke reden dan ook niet van toepassing is of nietig blijkt te zijn én opdrachtgever gaat zonder schriftelijke toestemming van Data Inside gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede binnen één [1] jaar na de beëindiging ervan een arbeidsrelatie aan met een medewerker van Data Inside die betrokken is geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, dan geldt dat opdrachtgever daarvoor een redelijke vergoeding aan Data Inside is verschuldigd. Deze vergoeding is voor de door Data Inside gemaakte kosten in verband met de inzet, werving, begeleiding/opleiding van de desbetreffende medewerker.
  De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het aantal uur dat de medewerker voor de opdrachtgever (via Data Inside) facturabel heeft gewerkt. Deze vergoeding wordt als volgt vastgesteld:

Aantal uren gewerkt voor opdrachtgever is “x”. Vergoeding:  
x < 1700 € 25.000,-  
x ≥ 1700 maar < 2550 € 17.500,-  
x ≥ 2550 € 12.500,- (deze vergoeding blijft als minimum over)  

 1. Van het aangaan van een arbeidsrelatie is in het kader van dit artikel sprake indien de opdrachtgever een arbeidsovereenkomst met de medewerker van Data Inside aangaat, dan wel de medewerker van Data Inside anderszins, direct of indirect, voor zich laat werken

 

Artikel 11 (Incasso)kosten 

 1. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door ons gemaakt indien we op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de opdrachtgever verwikkeld raken, zowel eisende als werende, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten vast te stellen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. De gerechtelijke kosten vast te stellen op het daadwerkelijke door ons ter zake van de procedure betaalde bedrag.
 2. Indien Data Inside hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 12 Onderzoek, reclames 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Data Inside. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Data Inside in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Data Inside de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Data Inside slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

 

Artikel 13 Opzegging 

 1. Beide partijen kunnen een overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd schriftelijk opzeggen met een opzeggingstermijn van drie maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In het geval van een tussentijdse opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever dient Data Inside gecompenseerd te worden voor het waarschijnlijk daaruit voortvloeiende bezettingsverlies, behoudens er feitenlijkheden en omstandigheden aan deze opzegging ten grondslag liggen welke aan Data Inside zijn toe te rekenen.
  Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever. 
 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Data Inside, zal Data Inside in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 2. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Data Inside extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 14 Opschorting en ontbinding 

 1. Data Inside is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 
 • Na het sluiten van de overeenkomst Data Inside ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 
 1. Voorts is Data Inside bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Data Inside op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Data Inside de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Data Inside behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken 

 1. Indien Data Inside aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Data Inside het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid 

 1. Indien Data Inside aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen dwingend in de wet dan wel in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Data Inside aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Data Inside in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Data Inside aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Data Inside toegerekend kunnen worden; 
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 1. Data Inside is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Data Inside kan, doordat zij regelmatig computerbestanden uitwisselt met derden, niet garanderen dat de door Data Inside aangeleverde bestanden en/of informatiedragers vrij zijn van elementen – waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, computervirussen – die storingen of schade van welke aard ook kunnen veroorzaken.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Data Inside.

 

Artikel 17 Vrijwaringen 

 1. Opdrachtgever vrijwaart Data Inside voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Data Inside voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 3. Indien Data Inside in opdracht van opdrachtgever externe data gebruikt ten behoeve van opdrachtgever (bijvoorbeeld sociaal demografische data van EDM / Geomarktprofiel) dan is opdrachtgever niet toegestaan op enigerlei wijze deze data / kenmerken vast te leggen of herleidbaar op te slaan. Bijvoorbeeld: Selecties gemaakt aan de hand van data / kenmerken mogen in het CRM worden vastgelegd, maar zonder enige verwijzing naar de betreffende kenmerken. Essentie is dat deze data / kenmerken op geen enkele directe of indirecte wijze is te herleiden naar individuele adressen en / of selecties van adressen.
  Bij overtreding is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan EDM / Geomarktprofiel van EUR 10.000,-, of 20% van de hiervoor bepaalde gebruiksvergoeding indien dat bedrag hoger is, per overtreding, onverminderd het recht van EDM / Geomarktprofiel op aanvulling daarvan tot het volledige schadebedrag. 

 

Artikel 18 Overmacht 

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Data Inside geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Data Inside niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Data Inside worden daaronder begrepen.
 3. Data Inside heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Data Inside zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Data Inside ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Data Inside gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 19 Geheimhouding 

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Data Inside gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Data Inside zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Data Inside niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten 

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Data Inside zich de rechten en bevoegdheden voor die Data Inside toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Data Inside verstrekte formules en modellen, formats, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Data Inside worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Data Inside behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 21 Database 

 1. Data Inside maakt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gebruik van een door opdrachtgever ter beschikking gestelde database met personen en/of instellingen, zoals klanten, prospects of contacten.
  Deze database dient door opdrachtgever te worden aangeleverd in een door Data Inside aan te geven format. 
 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de database. Eventuele schades doordat er virussen mee worden aangeleverd worden op de opdrachtgever verhaald.

 

Artikel 22 Niet-overname personeel 

 1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens voorafgaande toestemming van Data Inside, medewerkers van Data Inside of van ondernemingen waarop Data Inside ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 23 Geschillen 

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Data Inside is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Data Inside het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 24 Toepasselijk recht 

 1. Op elke overeenkomst tussen Data Inside en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 25 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle en te raadplegen via onze website www.datainside.nl
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.